Конопьянов Құдайберген Ешімұлы

1952 жылы Павлодар облысының Ертіс ауданында, бұрынғы «Северный» совхозында дүниеге келді.

Ғылыми дәрежесі: дауылшаруашылық ғылымдарының докторы

Білімі: 1974 жылы – Омбы Ленин ордені ауылшаруашылық институтының агрономия факультетін бітірді.

1974 – 1988 жылдары Ертіс ауданында, Сынақ станциясында аға ғылыми қызметкер, кейін ғылыми – зерттеу бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарды. 1982 – 1986 жылдары Омбы қаласында Сібір АШҒЗИ – да аспирантураны тәмамдады.

1988 жылы Ленинград қаласында Ертіс ауданында жүргізілген ғылыми – зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 1989 жылы ЛАЖАША (ВАСХНИЛ) Шығыс бөлімшесі Президиум төрағасының 24-2-89 жылғы № 35-К бұйрығы негізінде топырақты эрозиядан қорғау бойынша Павлодар сынақ станциясының директорының орынбасары лауазымына, Павлодар ауданы Красноармейка ауылына ауыстырылды. Осы қызметте ол ауылшаруашылық ҒЗИ – на түрленгенге дейін, яғни 1993 жылдың соңына дейін жұмыс істеді. 1993 жылдың соңында басқарған Сынақ станциясының ғылыми бөлімшесінің негізінде Павлодар АШҒЗИ құрылды.

Осыған байланысты 1994 жылдың басында Қазақ Ауыл Шаруашылық Ғылымдары Академиясының Президенті, академик Ғ.Ә. Қалиевтің 1994 жылғы 6 қаңтардағы №3-К бұйрығына сәйкес Павлодар ПАШ-ҒИ ғылым бойынша директордың орынбасары қызметіне ауыстырылды. Осы қызметті 1999 жылғы тамыз айына, ҰААЗО (НАЦАИ) барлық мекемелерінде штатты қысқарту жүргізілгенге дейін атқарды. Бұл жағдайда, өз еркімен, сондай – ақ докторлық диссертациясымен жұмыс істеу үшін Павлодар АШҒЗИ бөлім меңгерушісі қызметіне ауысты.

2002 жылы нарықтық экономика жағдайында Павлодар облысында шабындық жерлерді тиімді пайдалану мәселелері бойынша докторлық диссертацияны қорғады. 2003 – 2004 жылдары Алматы қаласында орналасқан Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жанындағы Д 18.01.02 докторлық диссертациялық кеңестің мүшесі болды. 2005 жылдан бастап ҚР БҒМ білім беру және ғылым саласын қадағалау бойынша Комитеттің сараптама кеңесінің мүшесі болып табылады.

Қазіргі уақытта Павлодар АШҒЗИ ғылым бойынша директордың орынбасары, Павлодар университетінде «Агробизнес және экология» кафедрасында профессор болып табылады.

Әдебиеттер тізімі:

1.Конопьянов К.Е. Выращивание кормовых культур на северо-востоке Казахстана: монография. - Павлодар, 2000. - 134 с.
2.Конопьянов К.Е. Система ведения сельского хозяйства Павлодарской области. - Павлодар, 2003. - 296 с.
3.Конопьянов К.Е. Агробиологические основы полевых севооборотов на северо-востоке Казахстана: автореф. дисс. - Алматы, 2002. - 45 с.
4.Конопьянов К.Е. Динамика структуры и продуктивности природных травостоев пойменных лугов при интенсивном использовании в условиях степной зоны Казахстана: автореферат дис. канд. с/х наук. - Л., 1988. - 18 с.

***

1.Конопьянов К.Е. Влияние минеральных удобрений на урожайность пойменных лугов Иртыша при их интенсивном использовании: сборник научных трудов // Проблемы кормопроизводства в Казахстане. - Алма-Ата, 1982. - С. 35-37
2.Конопьянов К.Е. Улучшение пойменных лугов в северо-восточном регионе Казахстна // Кормопроизводство. - 1984. - №8. - С. 20-21
3.Конопьянов К.Е. Влияние частоты скашивания и доз удобрений на содержание полевицы белой в травостое // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 1986. - №5.- С. 27-30
4.Конопьянов К.Е. Возделывание раннеспелых гибридов кукурузы в степной зоне Казахстана // Научные аспекты развития сельского хозяйства в Северном Казахстане в новых условиях хозяйствования. - Кокчетав, 1994. - С.100
5.Конопьянов К.Е. Продуктивность бобово-злаковых травосмесей на севере Павлодарской области // Научные аспекты развития сельского хозяйства в Северном Казахстане в новых условиях хозяйствования. - Кокчетав, 1994. - С.91
6.Конопьянов К.Е. Урожайность зернофуражных и зернобобовых культур на каштановых супесчаных почвах в условиях сухостепной зоны // Почвозащитная система земледелия и зерновое производство на Евразийском континенте в XXI веке. - Новосибирск, 1998. - С. 66-67
7.Конопьянов К.Е. Урожайность зерновых и крупяных культур в зернопаровом звене почвозащитного севооборота // Почвозащитная система земледелия и зерновое производство на Евразийском континенте в XXI веке. - Новосибирск, 1998. - С.45
8.Конопьянов К.Е. Основные условия возделывания нута в сухостепной зоне северо-востока Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. -1999. - № 1. - С.52-55
9.Конопьянов К.Е. Накопление органической массы в почве в звеньях кормовых севооборотов // Поиск. Серия естественные и технические науки. - 2001.- №6. - С.79-81
10.Конопьянов К.Е. Особенности водного режима почв на различных видах пара // Земледелие. - 2001. - №5. - С.32
11.Конопьянов К.Е. Урожайность кукурузы в сухостепной зоне // Сельские новости. - 2001. - №7-8. - С.22-23
12.Конопьянов К.Е. Эффективность кормовых севооборотов на высвобожденных пахотных землях // Агроклиматические аспекты повышения эффективности сельскохозяйственного производства. - Пенза, 2001. - С.55-58
13.Конопьянов К.Е. Эффективность отдельных приемов технологии в формировании урожая сахарного сорго в сухостепной зоне // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 2002. - №1. - С.34-35
14.Конопьянов К.Е. Влияние предшественников на урожай зерна нута в сухостепной зоне // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 2004. - №3. - С. 45-47
15.Конопьянов К.Е. Эффективность различных сроков сева суданской травы // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 2004. - №3. - С. 47-48
16.Конопьянов К.Е. Совершенствование системы использования пахотных земель на северо-востоке Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. - 2004. - №3. - С. 48-49
17.Конопьянов К.Е. Динамика продуктивной влаги на чистом и занятом парах в условиях северо-востока Казахстана // Зерно и зернопродукты. - 2005.- №1 (5).- С.39-40
18.Конопьянов К.Е. Развитие и урожайность нута в сухостепной зоне // Зерно и зернопродукты. - 2005.- №1 (5).- С. 40-42